Inkluzivní vzdělávání

Již mnoho let jsme inkluzivní školou. Prošli jsme projektem Inkluzivní škola pod záštitou Centra inkluzivního vzdělávání v Hradci Králové. Inkluze znamená: vzdělávání všech bez rozdílu. Umožňujeme vysoce nadaným dětem individuální plán výuky a upravenou docházku. Klademe důraz na podporu sportovních talentů, kteří nás již několik let reprezentují na okresních a krajských soutěžích v atletice a míčových hrách. Výtvarně nadané děti se skvěle umísťují v celorepublikových soutěžích škol. O kvalitě výuky svědčí i počty našich absolventů na gymnáziích. Podmínky i zaměření školy jsou ideální k integraci pomalejších dětí, sociálně znevýhodněných nebo dětí s vývojovými poruchami učení. Po dohodě s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo jiným odborným poradenským zařízením takovému žákovi sestavíme individuální plán výuky spojený s reedukací včetně možnosti slovního hodnocení i na vysvědčení. Pokud některé dítě vyžaduje zvláštní péči, je k dispozici pedagogická asistentka. Inkluze podporuje přísně individuální přístup ke každému dítěti, aby se v letech školní docházky mohlo, dle svých schopností, co nejlépe rozvinout. Přístup, hodnocení i třeba množství nebo obsah učiva se tak v jedné třídě může u každého žáka lišit. S takovou symbiózou ve třídách máme samé pozitivní zkušenosti.