Školní jídelna

Děti z naší školy dochází na obědy do školní jídelny při Základní škole T.G.M. Borohrádek.

Školní jídelna se řídí § 119 zákona č.561/2004 Sb., školským zákonem a vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování.

Při nástupu do Církevní základní školy dostane každé dítě přihlášku ke stravování, kterou je nutno vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli.

Dozor ve školní jídelně je zajištěn pedagogickým personálem.

Stravné:          
7-10     let..........22Kč                       
11-14   let..........24Kč

Výdej obědů:
11:15 - 11:30 hodin - jídlo do jídlonosičů

11:35 - 13:10 a 13:30 - 14:00 hodin
13:10 - 13:30 hodin CZŠ

Odnášet oběd mimo jídelnu je možné pouze v odůvodněných případech. Dietní strava není připravována. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a v prostorách školy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin podle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 170/2005 Sb. V blízkosti jídelního lístku je od 13. 12. 2014 vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

Platba obědů

se provádí zálohově - měsíc dopředu. První platba musí být uhrazena již v srpnu, aby od září mohly děti chodit na obědy. Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním platebním stykem, vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu 170219937/0300. Variabilní symbol = osobní číslo strávníka (každé dítě má své vlastní).

Přeplatek stravného se vrací 2x ročně na účet plátce (případnou změnu čísla účtu je nutné nahlásit do ŠJ). Pokud nebudou obědy opakovaně placeny, bude strávník vyřazen ze stravování.

Přihlašování a odhlašování obědů

je nutné provést den předem do 12:00 hodin ve školní jídelně. Při onemocnění strávníka je možné první pracovní den odebrat oběd do jídlonosiče. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Možnosti odhlášení a přihlášení obědů:

·     osobně ve ŠJ
·     telefonicky na telefonním čísle 494 381 611
·     elektronicky na webových stránkách http://www.zsboro.cz/jidelnicek (nutné vyplnit uživatelské jméno a heslo)

Jakékoliv informace, dotazy, stížnosti a připomínky ke stravování obdržíte u vedoucí školní jídelny paní Kučerové na telefonním čísle 494 381 611.

Vnitřní řád školní jídelny

Adresa: Školní jídelna při ZŠ TGM Borohrádek, T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek

Vyplývá ze:
-       zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
        vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
-       vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
-       vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů
-       platných hygienických předpisů

Doba výdeje obědů:

  • od 11:15 do 11:30 - výdej do jídlonosičů
  • od 11:35 do 13:10 a od 13:30 do 14:00 hodin
  • od 13:10 do 13:30 - výdej pro CZŠ

Cena stravného:

  • 07 - 10 let      -     22,- Kč
  • 11 - 14 let      -     24,- Kč
  • 15 a více let   -    26,- Kč
  • zaměstnanci  -    26,- Kč (6,- FKSP)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle věku dosaženého ve školním roce (září až srpen).

Přihlášení ke stravování:

Strávník je přihlášen na školní rok po předání vyplněné přihlášky ke stravování. 

Odhlašování stravy

Oběd na následující den je možné odhlásit den předem do 12:00 hodin ve školní jídelně (osobně, telefonicky na čísle 494 381 611). Rovněž je možné za stejné časové podmínky oběd odhlásit elektronicky, a to na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna, jídelníček. Potřebný číselný údaj předá vedoucí školní jídelny. Při onemocnění strávníka je možné první pracovní den odebrat oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a je přidána přítomným strávníkům.

Odnášet oběd mimo jídelnu je možné pouze v odůvodněných případech (po domluvě s vedením ŠJ). Konzumovat donesenou stravu ve ŠJ není dovoleno.

Úhrada stravného

je prováděna bezhotovostním platebním stykem, číslo účtu ŠJ 170219937/0300, strávník je identifikován (dle osobního čísla zadaného ředitelkou školy) vždy do 15. dne v měsíci.

Přeplatek stravného se vrací 2x ročně na účet plátce (případnou změnu čísla účtu je nutné nahlásit do ŠJ). Pokud nebudou obědy opakovaně placeny, bude strávník vyřazen ze stravování.

Organizace výdeje

Strávníci přicházejí do ŠJ pouze v době výdeje obědů a přítomnosti pedagogického dohledu. Odeberou polévku a hlavní jídlo, případně další doplněk jídla a nápoj, sednou si ke stolu, kde se chovají v souladu s pravidly slušného chování, aby neohrozili ostatní strávníky. Použité nádobí vrací do určeného okénka.

Jídelní lístek s uvedením alergenů a vnitřní řád ŠJ je vyvěšen v jídelně, v prostorách školy a na webových stránkách školy. Strávníci/zákonní zástupci jsou seznámeni s podmínkami při předání přihlášky ke školnímu stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a dodržováním výživových norem u vybraných potravin podle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 107/2005Sb. Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

Bezpečnost a ochranu zdraví strávníků v době výdeje jídel zajišťují pedagogové dle stanoveného rozvrhu.
Dotazy, připomínky a stížnosti přijímá Dagmar Kučerová, vedoucí školní jídelny.
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 1. 2016

Sestavila: Dagmar Kučerová                                                  Vydala: Mgr. Iva Přibylová,