ŠKOLSKÁ  RADA CZŠ BOROHRÁDEK

Činnost Školské rady
Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.


Úkoly školské rady
* vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
* schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
* schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
* schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
* podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
* projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
* projednává inspekční zprávy České školní inspekce
* podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Předsedkyně Školské rady: Mgr. Irena Dyntarová


Členové Školské rady:   BcA. Veronika Janoušková – 4. třída
                                         Ing. Marta Susová – 3. třída
                                         Lenka Hloupá – 5. třída
                                         Eva Hloušková – 2. třída
                                         Darina Hakkelová – 1. třída
                                         Mgr. Jan Kunert, školní spirituál


Čestný host: Mgr. Jitka Kadrmasová