Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči. Napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Mezi školská poradenská zařízení, se kterými CZŠ spolupracuje, patří pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogická centra.

Jedná se např. o tato zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna v Rychnově nad Kněžnou (http://ppprychnov.cz)
Pedagogicko-psychologická poradna v Holicích (http://www.ppp-pardubice.cz)
Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové (http://www.pppkhk.cz/hk)
Speciálně pedagogické a integrační centrum Duháček (http://spcduhacek.cz)
Speciálně pedagogické centrum Rukavička (http://specialnihk.rpdata.cz/?page_id=218)

Pedagogicko psychologická poradna

poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči klientům ve věku 3-19 let, jejich rodičům, pedagogům a všem ostatním, kteří se podílejí na vývoji, výchově a vzdělávání těchto dětí.

Psychologické služby:

posouzení intelektových schopností, posouzení školní zralosti, diagnostika a poradenství poruch chování, posouzení úrovně pozornosti a aktivity, kariérové poradenství, diagnostika osobnosti, výchovné poradenství pro rodiče, spolupráce s dalšími institucemi (SVP, SPC, OSPOD, …), edukačně stimulační skupiny pro rozvoj grafomotoriky a specifických funkcí pro děti s odkladem školní docházky.

Speciálněpedagogické služby:

poradenství v oblasti speciální pedagogiky, odhalování příčin školní neúspěšnosti, diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), vyšetřování školní zralosti, rozvoj kognitivních funkcí za užití speciálních stimulačních programů, konzultace s rodiči a pedagogy, spolupráce s dalšími institucemi (SVP, SPC ...)

Speciálně pedagogická centra

jsou zřizována převážně při speciálních školách a jejich úkolem je poskytovat poradenské služby, podpůrnou péči a odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, kteří s těmito žáky pracují. Činnost těchto center se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami odborníků ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.