Řád školní knihovny

 

Článek I. – základní ustanovení 

1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci CZŠ Borohrádek.

2. Čtenářem knihovny se stává žák školy na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Na základě přihlášky bude čtenáři vystaven čtenářský průkaz.

Článek II.- knihovní fondy 

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty – knihy, časopisy.

2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, rodičů a darů.

3. Je prováděna aktualizace knihovního fondu, jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

Článek III. – způsoby půjčování 

1. Kniha se půjčuje na 1 měsíc, nejvýše 1 kniha najednou. O případném prodloužení výpůjční doby rozhodne knihovník.

2. Knihy se půjčují vždy zdarma ve výpůjční době, kterou stanoví a zveřejní knihovník.

3. V knihovně si mohou žáci knihy a časopisy půjčit, prohlížet i číst.

4. Všechny vypůjčené knihy musí být vráceny vždy před ukončením daného školního roku. 

5. Časopisy a knihy s otevíratelnými okénky se domů nepůjčují. Žáci si je mohou prohlížet a číst   v knihovně. 

Článek IV. – povinnosti čtenářů 

1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době nebo požádat o její prodloužení.

2. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.

3. Do knih a časopisů se nesmí vpisovat, podtrhávat, vytrhávat stránky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat.

4. Čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.

5. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře.

6. Nenosit s sebou do knihovny žádné jídlo, pití. 

7. Případné zranění hlásí žák okamžitě přítomné knihovnici.

8. Do knihovny vstupuje žák vždy řádně přezutý, udržuje zařízení knihovny v pořádku a čistotě.

 

Článek V. – poplatky 

1. V případě poškození knihy se hradí 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození.

2. Ztráta knihy se nahradí knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí anebo se zaplatí částka, kterou určí knihovnice.

 

Článek VI. – závěrečné ustanovení 

1. Řád školní knihovny je vyvěšen na viditelném místě a na webových stránkách školy. 

2. Žáci jsou s ním seznámeni vždy při první návštěvě školní knihovny.

Článek VII. – účinnost 

1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne  6.2. 2018

 

V Borohrádku dne 5.2. 2018

Mgr. Jitka Kadrmasová