Řád školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny.

Ve školní družině vychovatelka Barbara Barrow zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Provoz školní družiny od 6.00 hod. do 15.30 hod.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výše je 200,-Kč za pololetí. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek lze zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelů . Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny vyučující z poslední hodiny. Ředitelka školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, řády družiny a školy. Řád družiny je vyvěšen v učebně.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

 6:00   - 8:00 RANNÍ DRUŽINA
12:00  - 12:45 HAJÁNEK - KLIDOVÁ, ODPOČINKOVÁ ČINNOST PRO DĚTI
12:50  - 13:30 OBĚD
13:40  - 16:00 ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 

CELOROČNÍ AKTIVITY A AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁŘÍ

 • seznámení s novými spolužáky
 • Puzzliáda
 • opakujeme a učíme se znát dopravní značky
 • co je to Braillovo písmo a kdo ho používá
 • výtvarné soutěže
 • hrajeme si a soutěžíme v tělocvičně
 • povídání o cizích zemích... UKRAJINA (seznámení s hlavními údaji, vlajka, ukázky ukrajinské hudby, jakým jazykem tam mluvíme a jakým písmem píšeme)

ŘÍJEN

 • knížka je náš kamarád - projekt má přitažlivou formou dětem přiblížit svět knížek.
 • výstavky s tématem knihy
 • besedy
 • dramatizace úryvků z vybraných knih
 • nejoblíbenější kniha - (Každý si přinese svou oblíbenou knihu a vypráví o ní.)
 • slavnost klobouků
 • trosečníci na ostrově
 • povídání o cizích zemích... RUSKO (seznámení s hlavními údaji, vlajka, něco málo z historie)
 • hry v tělocvičně

LISTOPAD

 • pranostiky na měsíc listopad, přísloví a pořekadla
 • vědomostní kvíz - 10x o přírodě kolem nás
 • tématický karneval ve družině
 • hygiena a stolování
 • o zvířátkách - vyprávění (rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení citů)
 • povídání o cizích zemích... SRBSKO (hlavní údaje, vlajka, hudební ukázka lidové muziky)
 • hry a opičí dráhy v tělocvičně

PROSINEC

 • výroba přáníček pro naše nejmilejší
 • kouzelní skřítci (společná hra - představivost)
 • vánoční ozdoby (vyrábíme netradiční ozdoby)
 • vánoční tradice (šupina pro štěstí, tradice stolování, Barborka)
 • původ Vánoc - povídání, beseda
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA

LEDEN

 • tichá pošta (paměť, výslovnost)
 • všechno lítá (pozornost, upevnění vědomostí)
 • co to je, když se řekne?
 • záložka - výroba zajímavé záložky do knihy
 • paní Zima - zahrajeme si na básníky a ilustrátory
 • povídání o cizích zemích... VIETNAM (hlavní údaje, rozdělení, kde Vietnam leží, co se ve Vietnamu jí, lidé, historie, vlajka)

ÚNOR

 • co je to Masopust a jak probíhá?
 • masopustní rej ve družině
 • kdo to byl sv. Valentýn a proč ho slavíme
 • výroba valentýnských přáníček a dárečků
 • poznej po hmatu (smyslová hra)
 • povídání o cizích zemích... ČÍNA (hlavní údaje, čínská kuchyně, co je čajovník, legenda o čaji, co je to hedvábná cesta, znakové písmo, důležité čínské vynálezy, výroba symbolu jin a jang)

BŘEZEN

 • podporujeme kladný vztah k přírodě, pozorujeme její změny, chráníme ji
 • pranostiky a hádanky na měsíc březen
 • tajná slova (didaktická hra, upevňování vědomostí, pohotovost, rychlost)
 • úklid družiny (kompletace her, stíráme prach, rovnáme a vyřazujeme nepoužitelné)
 • výroba jarní výzdoby - zdobíme družinu i prostory školy
 • barvíme vajíčka, zdobíme vejdunky různými metodami - příprava na Velikonoce

DUBEN

 • velikonoční symboly a jejich význam
 • co je to Pašijový týden
 • vyprávíme si s dětmi legendu o Ježíšovi (proč slavíme Velikonoce)
 • pranostiky
 • velikonoční zvyky v jiných zemích
 • vyrábíme velikonoční výzdobu
 • týden bystrých hlaviček ( kvízy, hlavolamy)
 • týden plný dobrodružství (v tělocvičně nebo na školní zahradě)

KVĚTEN

 • správně vyslovujeme, vnímáme melodii, rytmus
 • cvičíme rytmus a melodii jazyka
 • soutěž o nejzajímavější květinu
 • hry a soutěže na školní zahradě
 • zdobíme školní chodníky (barevné křídové malby)
 • povídání o cizích zemích... INDIE (hlavní údaje, výroba vlajky, hudební ukázka, oblečení - v čem se liší, poznáváme koření)

ČERVEN

 • zapamatuj si slova (didaktická hra, procvičujeme paměť)
 • Tarzan ( pohybová hra, hrajeme na školní zahradě)
 • všetečné otázky ( víš, co patří do krabičky první pomoci víš, čím je nebezpečné klíště)
 • povídáme si o cizích zemích... ŘECKO ( hlavní údaje, vlajka, písmo Alfabeta)
 • jeden den řeckým bohem - vybereme si jednoho boha, kterého můžeme ztvárnit výtvarně, zjistíme si o něm více informací, přečteme báje, zahrajeme si na něj
 • hry a soutěže na školní zahradě